¿Short cut in to main menu?

Hi, ¿is posible to create a short cut of firefox to main menu, for example:

Nito TV/ Application/ Firefox

Create short cut in of firefox in a:

Main menu/ internet/ firefox

or Main menu

thank’s